Onlinebokning

Aspergers syndrom

Denna psykiatriska diagnos som vi allt oftare möter i olika sammanhang i samhället tillhör gruppen ”Autismspektrum- autism och autismliknande tillstånd”.

Aspergers syndrom eller ”högfungerande autism” som det också ibland kallas innebär ett funktionshinder med några av följande symtom:

  • Att anpassa sig till olika förändringar i omgivningen
  • vara flexibel och kunna snabbt ställa om sig till nya situationer
  • Svårigheter att knyta ömsesidig kontakt, förmåga att initiera kontakt
  • Att kommunicera och uttrycka sina behov på ett sätt som andra förstår
  • Förekomsten av stereotypa hobbyn och intressen som inte är övergående utifrån barnets utvecklingsnivå

Utredning 
Man menar att under småbarnsåren kan det vara svårt att se barnets avvikande beteende tillhörande autismspektrum då variationen på normalutveckling är bred. Ju äldre barnet blir och med högre krav från omgivningen kan göra att beteendet uppmärksammas på annat sätt än tidigare. Som inför alla typer av utredning och bedömning är det viktigt som förälder ställa sig frågan hur stort lidande funktionshindret medför för barnet och omgivningen.

Om man misstänker att barnet har ovan beskrivna funktionsnedsättning kan man vända sig till skolpsykologen i första hand för att få råd och hjälp. De kan slussa er vidare om de bedömer att mer hjälp behövs. Är barnet yngre kan man vända sig till BVC.

Föräldrastöd
Föräldrarna kan behöva hjälp med hur de skall bemöta och hjälpa barnet på bästa sätt när diagnosen Aspergers syndrom har ställts. Det är viktigt att omgivningen har förståelse för att barnets avvikande beteende inte är uttryck för ovilja utan oförmåga hos barnet. Denna toleranta, välvilliga inställning och förståelse kan vara avgörande för att barnet skall känna trygghet och tillit när de själva har svårt att kontrollera sina beteenden och blir missförstådda.

Utredning av vuxna
För vuxna som misstänker funktionsnedsättning enligt ovan kan vända sig till psykiatrin för vidare utredning och diagnos.