Onlinebokning

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Denna psykiatriska diagnos är som begreppet antyder ofta en kombination av två olika funktionsnedsättningar: svårigheter med uppmärksamhet och/eller kontroll av beteende och impulser.

Diagnos

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som denna har alltid funnits i samhället men har tidigare fått andra ”etiketter” än idag. Det är viktigt att utredning och bedömning görs för att skilja ut andra beteenden och funktionsnedsättningar som faller inom normalvariationer eller som inte är relaterade till ADHD. Vidare är det viktigt att utesluta om det finns ogynnsamma faktorer i hem- eller skolmiljön som kan framkalla avvikande beteende hos barnet innan en diagnos ställs.

Symtom

Uppmärksamhetsstörning kan komma till uttryck på olika sätt. Brist på koncentration kan leda till att barnet har svårt att ta in information och missar mycket av det som händer i sin omgivning och kan te sig frånvarande. Den andra funktionsnedsättningen, hyperaktivitet med impulsivitet medför att barnet agerar utifrån sin impuls utan att tänka sig för, något som får negativa konsekvenser för omgivningen som för barnet. Båda funktionsnedsättningarna kan förekomma var för sig och är inte beroende av varandra. 

Om man misstänker att barnet har något av ovan beskrivna funktionsnedsättning kan man vända sig till skolpsykologen i första hand för att få råd och hjälp. Skolpsykologen kan slussa er vidare om de bedömer att mer hjälp behövs.

Föräldrastöd

Föräldrar kan behöva hjälp med hur de skall bemöta och hjälpa barnet på bästa sätt när en ADHD-diagnos har ställts. Det är viktigt att omgivningen har förståelse för att barnets avvikande beteende inte är uttryck för ovilja utan oförmåga hos barnet. Denna toleranta, välvilliga inställning och förståelse kan vara avgörande för att barnet skall känna trygghet och tillit när de själva har svårt att kontrollera sina beteenden.

Utredning av vuxna

Vuxna som misstänker funktionsnedsättning enligt ovan kan vända sig till psykiatrin för vidare utredning och diagnos.