Onlinebokning

AD/HD

Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

Denna psykiatriska diagnos som vi allt oftare möter i olika sammanhang i samhället är som begreppet antyder kombination av två olika funktionsnedsättningar: svårigheter med uppmärksamhet och/eller kontroll av beteende och impulser.

Diagnos 
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som denna har alltid funnits i samhället men har fått andra ”etikett” än idag. Man menar att det är viktigt att utredning och bedömning görs för att skilja ut andra beteende och funktionsstörningar som faller inom normalvariationer och som inte är relaterade till AD/HD.

Det är viktigt att utesluta om det finns ogynnsamma faktorer i hem- eller skolmiljön som kan framkalla avvikande beteende hos barnet innan en diagnos ställs.

Symtom 
Uppmärksamhetsstörning kan komma till uttryck på olika sätt, brist på koncentration kan leda till att barnet har svårt att ta in information och missar mycket av det som händer i sin omgivning och kan te sig frånvarande. Den andra funktionsnedsättningen, hyperaktivitet med impulsivitet medför att barnet agerar utifrån sin impuls utan att tänka sig för som får negativa konsekvenser för omgivningen som för barnet. Båda funktionsnedsättningarna förekommer var för sig och är inte beroende av varandra. 

Om man misstänker att barnet har något av ovan beskrivna funktionsnedsättning kan man vända sig till skolpsykologen i första hand för att få råd och hjälp. De kan slussa er vidare om de bedömer att mer hjälp behövs.

Föräldrastöd
Föräldrarna kan behöva hjälp med hur de skall bemöta och hjälpa barnet på bästa sätt när en AD/HD diagnos har ställts. Det är viktigt att omgivningen har förståelse för att barnets avvikande beteende inte är uttryck för ovilja utan oförmåga hos barnet. Denna toleranta, välvilliga inställning och förståelse kan vara avgörande för att barnet skall känna trygghet och tillit när de själva har svårt att kontrollera sina beteenden.

Utredning av vuxna
För vuxna som misstänker funktionsnedsättning enligt ovan kan vända sig till psykiatrin för vidare utredning och diagnos.