Onlinebokning

Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi
Psykoterapeutisk behandling innebär att man genom samtal arbeta med de problem eller symtom man upplever sig ha i olika sammanhang i livet. Syftet är att få insikt i svårigheter och komma i kontakt med känslor genom att under samtalen lyfta fram de tankar och känslor som bidra till svårigheterna.

Konsultation/Rådgivning
Konsultation innebär att man kan ställa sina frågor, oro och funderingar kring kognitiva, psykologisk och fysiska beteenden som är svåra att förstå sig på. Det kan gälla funderingar man har kring familjemedlemmars, nära anhörigas eller vänners psykiska hälsa.

Krisbearbetning
Normala livskriser och extra påfrestande negativa som positiva livshändelser kan väcka starka fysiologiska och psykologiska reaktioner. Att komma ur krisen, återhämta sig samt omorientera sig i tillvaron kan kräva professionell hjälp om man upplever att man fastnat och inte kommer vidare.

Psykodynamisk psykoterapi

Hur går det till, att börja i terapi?
Vi börjar alltid med bedömningssamtal, oftast på tre ggr., det innebär att du får berätta om bland annat din uppväxt, aktuell situation, upplevelse av problem, motivation och förväntningar på terapin. Dessa uppgifter är viktiga i bedömningen av problematiken. Vid tredje sessionen bestämmer man tillsammans om terapistart. Det är viktigt att du får information om vad det innebär att gå i psykoterapi och ramen för terapin.

Grundtanke inom denna metod ser man psykiska besvär och symtom som meningsfulla uttryck för inre eller yttre konflikter som individen har svårt att hantera. För att hitta en mer konstruktiv lösning av inre konflikten tänker man sig nödvändigheten av att synliggöra, tolka och bearbeta minnen, känslor och tankar. Vilket leder till en förändring av destruktiva försvarsmönster och symtomen minskar eller försvinna.

Arbetsallians 
Inom de flesta terapimetoder lägger man stor vikt vid arbetsalliansen mellan terapeuten och patienten. Den ömsesidiga relationen är av stor betydelse för det terapeutiska arbetet då bearbetningen av problemen sker genom att destruktiva försvarsmönster hos patienten blir synlig i relationen till terapeuten. Därmed ges möjlighet och utrymme till tolkning och bearbetning av konflikten.

Sammanhang i livet 
Inom psykodynamisk tradition försöker man förstå individens livssituation, få sammanhang och förståelse kring dennes livshistoria. Symtomen ses som meningsbärare av något som inte fungerar. Genom samtal kring minnen, känslor, tankar, motiv, aktuella händelser och relation till nära och viktiga personer försöker man sätta ord och formulera det som inte har blivit sagd eller varit dold för individen.

Tillämpbarhet 
Psykodynamisk psykoterapi är tillämpbar på de flesta psykiatriska tillstånd som depression, ångest, social fobi, ätstörningar mm. Metoden är speciellt lämplig för individer som vill förstå sig själva bättre i ett sammanhang, förändra sitt sätt att hantera sina relationer, sin självbild och få tillgång till alla delar hos sig själv.

Tidsram
I psykodynamisk korttidsterapi, 10-20 gånger, kan man arbeta fokuserat på speciellt problematik, psykoterapeuten är då mer aktiv och styrande.  I en långtidsterapi har psykoterapeuten något annorlunda arbetssätt, som blir mindre styrande och lämnar större utrymme för individen att följa det som dyker upp i stunden. Detta möjliggör en djupare bearbetning av problemen.