Onlinebokning

Psykoterapi

Psykoterapi
Psykoterapeutisk behandling innebär att man genom samtal arbetar med de problem eller symtom man upplever sig ha i olika sammanhang i livet. Genom att tillsammans med terapeuten undersöka de tankar och känslor som tycks bidra till svårigheterna kan insikt nås och möjlighet att komma i kontakt med andra känslor och nya sätt att hantera svårigheterna.

Krisbearbetning
Normala livskriser och extra påfrestande negativa som positiva livshändelser kan väcka starka fysiologiska och psykologiska reaktioner. Att komma ur krisen, återhämta sig samt omorientera sig i tillvaron kan kräva professionell hjälp om man upplever att man fastnat och inte kommer vidare.

Psykodynamisk psykoterapi (PDT)

Hur går det till, att börja i terapi?
Vi börjar alltid med bedömningssamtal, oftast på tre ggr., det innebär att du får berätta om aktuell situation, upplevelse av problem, din uppväxt, motivation och förväntningar på terapin. Dessa uppgifter är viktiga i bedömningen av problematiken. Vid tredje sessionen bestämmer man tillsammans om terapistart. Det är viktigt att du får information om vad det innebär att gå i psykoterapi och ramen för terapin.

Grundtanken inom PDT är att man ser psykiska besvär och symtom som meningsfulla uttryck för inre eller yttre konflikter som individen har svårt att hantera. För att hitta en mer konstruktiv lösning av motstridiga känslor och ambivalens tänker man sig nödvändigheten av att synliggöra, tolka och bearbeta känslor, tankar och minnen. Vilket i sin tur kan leda till en förändring av destruktiva försvarsmönster och symtom som minskar eller försvinner.

Arbetsallians 
Inom de flesta terapimetoder lägger man stor vikt vid arbetsalliansen mellan terapeuten och patienten. Den ömsesidiga relationen är av stor betydelse för det terapeutiska arbetet då bearbetningen av problemen sker genom att destruktiva försvarsmönster hos patienten blir synliga i relationen till terapeuten. Därmed ges möjlighet och utrymme till tolkning och bearbetning av konflikten.

Sammanhang i livet 
Inom psykodynamisk tradition försöker man förstå individens livssituation och få sammanhang och förståelse kring dennes livshistoria. Symtom ses som meningsbärare av något som inte fungerar. Genom samtal kring minnen, känslor, tankar, motiv, aktuella händelser och relationer till nära och viktiga personer, försöker man sätta ord och formulera det som inte har blivit sagt eller varit dolt för individen.

Tillämpbarhet 
Psykodynamisk psykoterapi är tillämpbar på de flesta psykiatriska tillstånd som depression, ångest, social fobi, ätstörningar mm. Metoden är speciellt lämplig för individer som vill förstå sig själva bättre i ett sammanhang, förändra sitt sätt att hantera sina relationer, sin självbild och få tillgång till alla delar hos sig själv.

Tidsram
I psykodynamisk korttidsterapi, 10-20 gånger, kan man arbeta fokuserat på speciellt problematik, psykoterapeuten är då mer aktiv och styrande. I en långtidsterapi har psykoterapeuten något annorlunda arbetssätt, som blir mindre styrande och lämnar större utrymme för individen att följa det som dyker upp i stunden. Detta möjliggör en djupare bearbetning av problemen.