Onlinebokning

Frågor och svar

Vad är skillnad mellan en legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller psykiater?

Psykolog: en legitimerad psykolog har femårig universitetsutbildning och ett års praktik innan de får sin legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och psykologen står därefter under dennes tillsyn. I psykologutbildningen ingår grundläggande psykoterapi på 1,5 år.

Psykolog med specialistkompetens: Psykologen kan efter några års arbetslivserfarenhet söka sig vidare till en specialistutbildning som anordnas av Sveriges Psykologförbund. Utbildningen är på tre år på deltid och specialistområderna är klinisk-, pedagogisk-, neuro- eller arbetslivspsykologi.

Psykoterapeut: en legitimerad psykoterapeut har tre års deltidsstudier på högskolenivå. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och psykoterapeuten står därefter under dennes tillsyn. Psykoterapiutbildning till psykoterapeut är en vidareutbildning för psykologer, psykiater, socionomer eller andra yrkesgrupper inom människovårdande yrke som har grundläggande psykoterapiutbildning på 1,5 år.

Psykiater: en psykiater har 5,5 årig läkarutbildning och två års praktik innan de får sin legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och läkaren står därefter under dennes tillsyn. Specialistutbildning i psykiatri (läran om psykiska sjukdomar) är en vidare utbildning på tre år som är integrerat med praktik.

Hur går det till, att börja i terapi?

Vi börjar alltid med bedömningssamtal, oftast på tre ggr., det innebär att psykologen inhämtar information om patienten som är viktiga i bedömningen av problematiken. Det är bland annat uppgifter om uppväxten, aktuell situation, upplevelse av problem, motivation och förväntningar på terapin. Vid tredje sessionen bestämmer man tillsammans eventuell terapistart. Det är viktigt att patienten får information om vad det innebär att gå i psykoterapi och ramen för terapin.

Hur vet jag att det är rätt psykolog för mig

Under bedömningssamtalen är det viktigt att känna efter och reflektera över samspelet med psykologen. Är hon tillräcklig lyhörd och medkännande, stämmer personkemin? Om det inte känns bra bör man begära en annan psykolog.
Om det uppstå tveksamhet när terapin har startat är det viktigt att man pratar med psykologen om det då kan det handla om motstånd som har med problematiken att göra.

Kan jag avbryta terapin när jag vill?

Du kan när som helst avbryta terapin men det är viktigt att ta upp det med psykologen så att ni kan prata om varför du vill sluta. Beroende på var man befinner sig i terapiprocessen kan det handla om motstånd som har med problematiken att göra, om inte är det bra om man träffas några gånger för avslutande samtal.

Hur länge måste man gå i terapi?

Under bedömningssamtalet brukar det bli tydligt hur lång terapi man behöver. Det beror på hur allvarligt problemet är och under hur lång tid man har haft problem. Ju längre tid desto mer tid behöver man för att bearbeta problemet. Ibland kan man inte av ekonomiska skäl gå så länge då är det viktigt att man kommer överens om en tidsbegränsad terapi. Psykodynamisk korttidsterapi kan vara mellan 10-20 gånger och långtidsterapi från 1,5 år till flera år.  

Hur ofta måste man gå i terapi?

Det varierar beroende på vilken terapimetod man har valt.  I psykodynamisk psykoterapi går man oftast en gång i veckan för att upprätthålla processen. Inom familjeterapi/familjerådgivning är det vanligt förekommande en gång var 14.de dag, man kan gå tätare men också glesare beroende på hur akut situationen är.

Har psykologer tystnadsplikt på allt jag säger?

Legitimerad psykolog har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsens lag om sekretess. Men tystnadsplikten är inte absolut, det innebär att om psykologen får kännedom om brott som kommer att begås eller som har begåtts och som skulle ge ett straff på minst 2 år har hon skyldighet att anmäla till polisen. Psykologen har också skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om hon får kännedom om att barn under 18 år far illa.

Vad pratar man om i terapin?

Innehållet i samtalet styrs helt av patienten. Oftast upptas tiden av det som man upplever som problematiskt. Psykologen hjälper patienten att fördjupa, sammanfatta och utforskar det patienten berättar.

Hur lång tid tar det innan man börjar märka skillnad?

Det är individuellt och beroende av problematiken. Om man har sökt hjälp för akut kris eller ångesttillstånd kan man redan efter några gånger märka en skillnad. Har man sökt hjälp för till exempel relationsproblem kan det ta längre tid då man behöver prata om problemet från olika perspektiv för bearbetning.

Kan alla bli "botade" av terapi?

Alla blir hjälpta av psykoterapi i varierande grad. Ytterst beror det på patientens förmåga att tillgodogöra sig terapin och på omfattningen av problematiken. Psykodynamisk psykoterapi handlar om att lära känna sig själv bättre, sin livshistoria och sitt livssammanhang. Man ser psykiska symtom som berättare av vad som är omedvetet och inre konflikter som man inte kan hantera. Ju tidigare man söker hjälp för sitt problem desto lättare är det att bearbeta.

Finns det psykologer som är anslutna till Landstinget där man endast betalar patientavgift?

Vårdcentraler kan erbjuda psykologiskt stöd på några ggr. Om problemet bedöms som allvarlig kan man via vårdcentralen få remiss till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Där man kan få bedömning, korttidsterapi och även utredning.
Det finns psykologer och psykoterapeuter som har avtal med Landstinget men då behövs det en läkarremiss.
Det finns också psykiatriker (läkare med specialistutbildning) med psykoterapeut/psykoanalytiker utbildning som har avtal med Landstinget.