Onlinebokning

Företagshälsovård

Välmående medarbetare, nyckel till framgång i företaget
Det är ett välkänt faktum att företagets produktivitet och framgång är avhängig medarbetarnas goda fysiska och psykiska hälsa. Betydelsen av god fysisk hälsa har uppmärksammats mycket på sista tiden men minst lika viktigt är individens psykiska välmående för arbetsprestationen. Vi erbjuder
Företag psykologisk kompetens enligt följande:

Psykologbedömning vid utmattningssyndrom
Bedömning av insatser vid utmattningssyndrom kan vara:

- Anamnes kring arbetssituationen och den anställdas bakgrund
- Screeningformulär för kognitiva funktioner så som koncentrationsförmåga, sömnrytm, minnesstörning, ångestnivå
- Återgivning med förslag på åtgärd

Konflikthantering
I arbetsgrupp eller mellan medarbetare och chef.
Tidiga insatser är oerhört viktig för snabb lösning av konflikten. 

Exempel på intervention:
- Intervju med berörda parter 
- Analys av situationen
- Återgivning med förslag på åtgärd
 
Krishantering 
Tidiga insatser kan vara viktigt när företaget drabbats av plötsliga och oförutsedda händelser som rån, överfall, dödsfall av medarbetare eller andra krissituationer.

Exempel på intervention:
- Debriefingsamtal med berörda personer i företaget   
- Screeningformulär för trauma relaterat reaktion
- Uppföljningsamtal och screeingformulär, 
- Bedömning av individuella insatser