Onlinebokning

Företagshälsovård

Välmående medarbetare - Nyckel till framgång i företaget

Det är ett välkänt faktum att företagets produktivitet och framgång är avhängig medarbetarnas goda fysiska och psykiska hälsa. Betydelsen av god fysisk hälsa har uppmärksammats mycket på sista tiden men minst lika viktigt är individens psykiska välmående för arbetsprestationen.
Vi erbjuder Företag psykologisk kompetens enligt följande:

Psykologbedömning vid utmattningssyndrom
Bedömning av insatser vid utmattningssyndrom kan vara:

  • Anamnes kring arbetssituationen och den anställdas bakgrund.
  • Screeningformulär för kognitiva funktioner så som koncentrationsförmåga, sömnrytm, minnesstörning och ångestnivå.
  • Återgivning med förslag på åtgärd.

Konflikthantering
Konflikhantering i arbetsgrupp eller mellan medarbetare och chef. Tidiga insatser är ofta viktigt för snabb lösning av konflikten. Exempel på intervention:

  • Intervju med berörda parter.
  • Analys av situationen.
  • Återgivning med förslag på åtgärd.

Krishantering
Tidiga insatser kan vara viktigt när företaget drabbats av plötsliga och oförutsedda händelser som: rån, överfall, dödsfall av medarbetare eller andra krissituationer. Exempel på intervention:

  • Stödsamtal med berörda personer i företaget.
  • Screeningformulär för traumarelaterad reaktion.
  • Uppföljningsamtal och screeingformulär.
  • Bedömning av individuella insatser.

För mer information om tjänsten för företagshälsovård kontakta oss via telefon: 08-21 77 45  eller e-post:  info@citypsykologhus.se