Psykologmottagning med bred psykologisk och familjerådgivningskompetens mitt i Stockholm.

 

Psykoterapi

Psykoterapeutisk behandling innebär att man i samtal med en psykoterapeut arbeta med de problem eller symtom man upplever sig ha i olika sammanhang i livet. Syftet är att lösa upp dessa svårigheter genom att under samtalen lyfta fram de tankar och känslor som bidra till svårigheterna.
Se vidare under Arbetsmetoder för utförlig beskrivning.
 

Stödjande Samtal

Består ofta av samtal under en kortare eller längre tid, där syftet är att stärka en persons förmåga att ta sig genom svåra livsfaser. Det är också till hjälp när en person av olika skäl känner sig fysiskt och/eller psykiskt försvagad och vill öka sin funktionsnivå.

Konsultation/Rådgivning

Man kan behöva konsultera en specialist när man undrar över symtom och företeelser (kognitiva, psykologisk, fysiska) som är svåra att förstå sig på. Det kan även handla om funderingar man har angående familjemedlemmars, nära anhörigas och vänners psykiska hälsa..

ADHD/ADD utredning

Utredningen inleds med bedömningssamtal med psykolog för ställningstagande om utredning. Om utredning är indikerat påbörjas utredningen.
Intervention: - Klinisk intervju och formulärer att fylla i
                         - Begåvningsbedömning och Anamnes
                         - Läkarbedömning
                         - Återkoppling av resultat
Väntetiden för första samtal är 1-2 veckor.
Välkommen att kontakta oss för detaljerat upplägg och prisinformation ADHD/ADD.

Begåvningsbedömning (IQ bedömning)

Utredningen inleds med samtal med psykolog för ställningstagande om begåvningsbedömningens omfattning. Från "enklare" IQ test för bedömning av intelligensnivå till omfattande uredning om utvecklingsförsening.
Intervention: - Klinisk intervju och Anamnes
                         - Begåvningsbedömning, Tester
                         - Läkardeming (vid behov)
                         - Återkoppling av resultat
Väntetiden för första samtal är 1-2 veckor.
Välkommen att kontakta oss för detaljerat upplägg och prisinformation om begåvningsbedömning.
 

Krisbearbetning

Normala livskriser och extra påfrestande negativa livshändelser kan väcka starka fysiologiska och psykologiska reaktioner hos individen. Att komma ur krisen, återhämta sig samt omorientera sig i tillvaron kan kräva professionell hjälp.
Se vidare under Arbetsmetoder för utförlig beskrivning.

 Asperger och övriga Autismspektrumtillstånd

Utredningen inleds med bedömningssamtal med psykolog för stälningstagande om utredning. Om utredning är indikerat påbörjas utredningen.
Intervention: - Klinisk intervju och formulär att fylla i
                         - Begåvningsbedömning, Tester och Anamnes
                         - Läkarbedömning
                         - Återkoppling av resultat
 Väntetiden för första samtal är 1-2 veckor.
 Välkommen att kontakta oss för detaljerat upplägg och prisinformation.


 
 
  Kungsgatan 37   |  111 56  Stockholm   |    Telefon: 08-21 77 45   |     E-post: info@citypsykologhus.se  
site created and hosted by skandiaweb