Psykologmottagning med bred psykologisk och familjerådgivningskompetens mitt i Stockholm.

Företag


Välmående medarbetare, nyckel till framgång i företaget
 

Det är ett välkänt faktum att företagets produktivitet och framgång är avhängig medarbetarnas goda fysiska och psykiska hälsa. Betydelsen av god fysisk hälsa har uppmärksammats mycket på sista tiden men minst lika viktigt är individens psykiska välmående för arbetsprestationen. Vi ger några exempel på arbets- och livssituationer som kan påverka arbetsförmågan och hur vi kan hjälpa anställda och chefer utifrån vår kompetens som legitimerade psykologer.
 

Psykologisk Chefscoachning

För chefer, arbetsledare samt verksamhetsansvarig på alla nivåer i organisationen. En effektiv metod att snabbt åstadkomma positiv förändring.
Intervention: - Intervju och analys av situationen
                         - Kartlägga målsättning på kort och lång sikt
                         - Genomförande av förändringsåtgärder i
                           samverkan
 

Konflikthantering

I arbetsgrupp eller mellan medarbetare och chef.
Tidiga insatser är oerhört viktig för snabb lösninga av
konflikten. 
Intervention: - Intervju med berörda parter
                        - Analys av situationen
                        - Återgivning med förslag på åtgärd
 

Intruduktion i stresshantering  

(i grupp om max 8 personer men ges också till enskilda personer)
 

Den negativa stressen i arbetslivet kan yttra sig på olika sätt bland annat som sömn- och minnesstörning, högt blodtryck, irritation, felbedömning, felhandling och tunnelseende.

Tidiga förebyggande insatser är viktigt för att förhindra utbrändhet.
Intervention: - Psykoedukativ utbildning om stressens
                           mekanismer och dess påverkan på individen
                         - Övning i Mindfullness
                         - Återkoppling efter övning

 

Mindfullness och KBT-baserad stresshantering, Behandlingsinsats

(i grupp om max 8 personer men ges också till enskilda personer)

Behandlingsinsatsen riktar sig till personer som uppvisar symtom på stress/utbrändhet.
Intervention: - Individuell samtal och bedömning av stressnivå
                         - Psykoedukativutbildning om stressens
                           mekanismer och dess påverkan på individen. 
                         - Övning i Mindfullness
                         - Återkoppling efter övning
                         - Uppföljning efter avslutad behandling
Totalt antal tid: 10 ggr. 3 timmar/tillfäle

 


Kontakta oss för upplägg och prisinformation 

 

 
Rehabilitering och återgång till arbete efter utbrändhet

Det kan vara svårt att komma tillbaka efter en sjukskrivning och bedöma hur mycket och vad man kan arbeta med då refenrensramen är en arbetskapacitet som man blev utbränd av. Vi hjälper er att göra en bedömning av arbetskapaciteten.
Intervention:
                        - Kartläggning och bedömning av den kognitiva
                           funktionsnivån
                        - Omorienteringssamtal
                        - Delgivning av resultat till medarbetare och chef


 

Psykoterapeutisk Handledning

Vi erbjuder psykoterapeutisk handledning i psykodynamisk psykoterapi, för personal inom behandlingshem, socialtjänst och psykologer och terapeuter med steg 1 kompetens i psykoterapi. Våra handledare har lång erfarenhet av kliniskt- och handledningsarbete.  
     
     
 
  Kungsgatan 37   |  111 56  Stockholm   |    Telefon: 08-21 77 45   |     E-post: info@citypsykologhus.se  
site created and hosted by skandiaweb