Psykologmottagning med bred psykologisk och familjerådgivningskompetens mitt i Stockholm.

 

Barn- och ungdomspsykoterapi

Psykoterapi för barn, ungdomar och unga vuxna går ut på att låta dem, i sin egen takt och på sina villkor uttrycka och/eller sätta ord på olika känslor och tankar och som de bär inom sig. Psykoterapin kan vara en väg till att få en förståelse för sig själv och sin omvärld samt skapa sammanhang. 
Se vidare under Arbetsmetoder för utförlig beskrivning
 
 

Stödjande Samtal

Kan bestå av kortare eller längre interventioner för att klara av en kris eller jobbig utvecklingsfas i barnets/den unges liv. 
 
- reaktioner vid skilsmässa och/eller på att leva i styvfamilj. 
 
- har svårt för att somna eller problem kring mat. Psykologisk bedömning

Med fokus på kognitiv förmåga och den känslomässiga
utvecklingen samt kvalitet på socialt nätverk och nära relationer. 
 
 

Rådgivning och pedagogiskt stöd

Föräldrar eller andra viktiga personer i barnets/den unges liv kan vid olika tidpunkter uppleva att de har funderingar kring sitt barn eller sin egen roll i förhållande till barnet/den unge. Ibland saknar man som vuxen en referensram kring hur barn/de unge är i en viss ålder. 
Då kan ett eller några samtal, där möjlighet ges att reflektera över sina tankar och få mer kunskap vara givande.
 

Rådgivning och pedagogiskt stöd vid neuropsykiatrisk problematik

Ibland behöver familjen mer insatser än vad som kan erbjudas vid utredande enhet efter det att ett barn/ungdom fått en ADHD (eller ADD) diagnos eller en diagnos inom autismspektrum (autismliknande tillstånd, autistiskt syndrom eller Asperger). 
 
Du/ni kan komma till oss för att tala igenom vad detta innebär för barnet/ungdomen och hela familjen och få psykologiskt stöd och pedagogiska råd gällande hur ni kan stödja ert barn/ungdom. Vi välkomnar föräldrar, partners, syskon, mor- och farföräldrar etc. 
 
 
 

Unga vuxna 18-24år

Unga vuxna är en speciell åldersgrupp med en särskild sårbarhet, behov och utmaningar. Man är inte längre barn 
med barns behov av omsorg och föräldrars insyn i mycket. Inte heller är man i denna ålder fullt vuxen med en stabil 
förankring i livet gällande insikt, erfarenheter, relationer, arbete, ekonomi mm. 
 
 
 
  Kungsgatan 37   |  111 56  Stockholm   |    Telefon: 08-21 77 45   |     E-post: info@citypsykologhus.se  
site created and hosted by skandiaweb